Skolēnu uzņemšana

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, viens no vecākiem  iesniedz Talsu sākumskolas direktorei  adresētu iesniegumu.  Iesniegumā norāda:
  • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personasa kodu;
  • izvēlēto izglītības programmu;

Iesniegumam pievieno vai uzrāda:

  •  iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu. Ja izglītību apliecinošs dokuments izsniegts citā valstī, pievieno lēmumu par izglītības dokumenta atzīšanu;
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā.

Piesakot skolēnu 1.klasē  iegūto izglītību  apliecinošu dokumentu - izziņu par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās sagatavošanas pamatizglītībai programmas apguvi, un pacienta medicīnisko karti var iesniegt arī pēc pieteikšanās mācībām skolā tiklīdz tas iespējams.

MK noteikumi par uzņemšanu skolā
Šeit jūs varat iepazīties ar pilno MK tekstu par skolēnu uzņemšanu skolā un pārcelšanu nākamajā klasē:
http://likumi.lv/ta/id/277597-kartiba-kada-izglitojamie-tiek-uznemti-visparejas-izglitibas-iestades-un-specialajas-pirmsskolas-izglitibas-grupas